Thông tin người phát ngôn

content:

UBND xã Nam Nghĩa

Chủ tịch: Nguyễn Trần Hán

SĐT: 0979.612.489

content:

content:

content: