Thông báo - Lịch làm việc

null chương trình làm việc UBND xã Nam nghĩa tháng 5-2022

content:

 

UỶ BAN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 XÃ NAM NGHĨA                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

 Số: 155 /LCT-UBND                         Nam nghĩa, ngày  29  tháng 4 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH

 Công tác tháng 5 năm 2022 của UBND Xã Nam Nghĩa

                                                     

I. Trọng tâm công tác:

- Họp Uỷ ban nhân dân xã

- Tăng cường thời gian kiểm tra ATTP - Hành nghề Y dược tư nhân, Vệ sinh môi trường

- Tăng cường tuần tra ANTT - ATGT bảo vệ tốt ngày lễ 19/5, giải tỏa hành lang giao thông tái lấn chiếm, phòng chống CCR

- Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, Chăm sóc hoa cây xanh

- Điều tra năng suất cây trồng vụ xuân;

- Chỉ đạo thu hoạch cây trồng vụ xuân

- Triển khai tháng hành động vì trẻ em ;

- Tham gia tiếng hát làng sen, TT kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ 19/5

- Chỉ đạo các trường tổng kết năm học 2021 - 2022 theo kế hoạch

- Khảo sát thiết kế lập hồ sơ xây dựng đường vào Nghĩa địa hóc hưu Tiếp tục phối hợp giám sát chỉ đạo thi công nạo vét lòng đập cửa Ông , XD đường vào xóm thủy lợi

- Xây dựng và Triển khai đề án sản xuất vụ hè thu

- Tổ chức làm giao thông, thủy lợi theo kế hoạch

- Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, nhận xi măng và phân phối cho các xóm làm đường, lề đường, mương theo kế hoạch;

II. Lịch làm việc

Nội dung

Phân công chuẩn bị

Địa điểm

- Họp Ủy ban nhân dân xã

Văn phòng

Hội trường

- Tăng cường thời gian kiểm tra ATTP - Hành nghề Y dược tư nhân, Vệ sinh môi trường

Ban an TTP

- Tăng cường tuần tra ANTT - ATGT bảo vệ tốt ngày lễ 19/5, giải tỏa hành lang giao thông tái lấn chiếm, phòng chống CCR

 Công an, giao thông -TL

- Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, Chăm sóc hoa cây xanh

Ban chỉ đạo, xóm

- Điều tra năng suất cây trồng vụ xuân; Chỉ đạo thu hoạch cây trồng vụ xuân

Thống kê,

Ban chỉ đạo

- Triển khai tháng hành động vì trẻ em;

Văn hóa - xã hội

- Tham gia tiếng hát làng sen, TT kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ 19/5

Văn hóa, xã hội

- Khảo sát thiết kế lập hồ sơ xây dựng đường vào Nghĩa địa hóc hưu Tiếp tục phối hợp giám sát chỉ đạo thi công nạo vét lòng đập cửa Ông , XD đường vào xóm thủy lợi

UBND xã- XDCB

- Xây dựng và Triển khai đề án sản xuất vụ hè thu

Ban nông nghiệp

- Tổ chức làm giao thông, thủy lợi theo kế hoạch

GTTL

- Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, nhận xi măng và phân phối cho các xóm làm đường, lề đường, mương theo kế hoạch;

Ban chỉ đạo

- Chỉ đạo các trường tổng kết năm học 2021 - 2022 theo kế hoạch

Các trường

Nơi nhận                                                                               TL. CHỦ TỊCH              

- UBND huyện B/c;                                                                              Văn phòng                                                            

- Cán bộ huyện chỉ đạo điểm B/c;                                                                                

- TT Đảng u ỷ - TT H ĐND  B/c ;                                                         

-  MTTQ- các đoàn thể ;                                                                                         

- các thành viên UBND;

- L ưu VP UBND  .                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                Lê Quán Phú                          

 

content:

content:

content: