Thông báo - Lịch làm việc

null chương trình Làm việc của UBND xã Nam Nghĩa năm 2022

content:
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ NAM NGHĨA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /QĐ - UBND Nam Nghĩa, ngày 05 tháng 01 năm 2022
QUYẾT ĐỊNH
Về việc Ban hành Chương trình công tác Uỷ ban nhân dân
xã Nam Nghĩa năm 2022
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NAM NGHĨA
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 /6/2015, Luật sửa;bổ
sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa
phương, ngày 22/11/2019;
Căn cứ vào Chương trình công tác năm 2022 của UBND huyện Nam
Đàn;
Căn cứ vào Chương trình công tác của BCH Đảng bộ xã năm 2022;
Căn cứ Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 29/12/2021 của HĐND
xã khoá XVII kỳ họp thứ 3 về các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2022;
Căn cứ vào Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-
2026.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác của uỷ ban
nhân dân xã năm 2022 ( có Chương trình công tác kèm theo);
Điều 2. Giao cho Văn phòng Uỷ ban nhân dân xã theo dõi, đôn đốc, kiểm tra
việc thực hiện chương trình công tác đảm bảo đúng quy định;
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký;
Văn phòng Uỷ ban nhân dân xã, Uỷ viên uỷ ban, cán bộ công chức, Ban chỉ
huy 5 xóm, cùng các ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- UBND huyện(B/cáo);
TM.UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
                      CHỦ TỊCH

- Đảng uỷ - HĐND-UBMTTQ(báo cáo);
- Trưởng các ngành -5 xóm;
- Lưu VT-HS.
x                                                                     Nguyễn Trần Hán
Chương trình công tác của UBND xã năm 2022
2

UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ NAM NGHĨA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH
CÔNG TÁC CỦA UBND XÃ NAM NGHĨA NĂM 2022
( Ban hành kèm theo Quyết định số:01 /QĐ - UBND ngày 05 tháng 01 năm 2022)

THÁNG NỘI DUNG CÔNG TÁC PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ
1 - Triển khai chỉ đạo sản xuất vụ xuân Ban nông ngghiệp
- Xây dựng chương trình công tác năm 2022 VP-UBND - Các
ngành
- Chỉ đạo phòng chống Covid -19 Ban chỉ đạo
- XY dựng giải pháp phát triển kinh tế xã hôi 2022 VP-HĐND-UBND
- Xây dựng KH ATLCSSCĐ, khảo sát tuỏi 17 BCH QS xã
- Ban hành kế hoạch Cải cách hành chính, KH ban hành văn bản
của HĐND - UBND năm 2022, Xây dựng kế hoạch ban hành các
văn bản năm 2022
Văn phòng - Tư pháp
các ngành
- Rà soát văn bản do HĐND - UBND ban hành năm 2021 VP-Tư Pháp
- Phối hợp tổ chức cuộc thi Xóm Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp, Đoạn
đường đẹp, Trường học Xanh – Sạch – Đẹp- An Toàn.
Ban chỉ đạo
- Xây dựng kế hoạch các xóm làm mương, đường hoa, láng lề UBND - GT XDCB
- Chi đạo xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu Ban chỉ đạo
- Kiểm tra ATTP dịp trước trong và sau tết nguyên đán 2022 - Y tế Văn hóa, NN,
GTTL
- Xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện dân chủ cơ sở 2022 Văn phòng UBND
- Phối hợp với công an triển khai giải tỏa HL giao thông khu vực
chợ, quốc lộ 15A thuộc địa bàn xã Nam Nghĩa và các tuyến trọng
điểm trên địa bàn xã và lấn chiếm đất đai.
Công an, XDCB - các
ngành liên quan
- Tuyên truyền Mưng Đảng, mừng xuân Văn hóa, xóm
- Xây dựng chỉ tiêu khối lượng giao thông, Thủy lợi 2022; chỉnh
trang sáng xanh sạch đẹp
UBND – GTTL - BCH
xóm
- Hoàn chỉnh cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo, cấp thẻ
BHYT hộ nghèo, cận nghèo, BHYT cho trẻ dưới 72 tháng tuổi, lập
danh sách quà cho các đối tượng trước tết nguyên đán
Chính sách xã hội
- Giao chỉ tiêu KTXH năm 2022 cho các ngành và 5 xóm Tài chính - Các ngành
- Điều tra năng suất sản lượng cây trồng vụ đông 2022; Tập trung
thu hoạch cây trồng vụ đông
Ban NN, Thống kê,
BCH xóm
- Chỉ đạo thực hiện đề án SX vụ xuân 2022 theo cơ cấu. Cung ứng
vật tư, giống, thuốc BVTV phục vụ SX. Chỉ đạo cánh đồng mẫu
Nông nghiệp HTXDV
- 5 xóm


Chương trình công tác của UBND xã năm 2022
3

- Xây dựng cơ chế điều hành ngân sách năm 2022, giải pháp điều
hành PTKTXH năm 2022
Tài chính, kế toán
- Tổng kết phong trào thi đua . Tổng kết công tác Quốc phòng - An
ninh năm 2021 phát động phong trào thi đua và nhiệm vụ quốc
phòng an ninh năm 2022 .
Hội đồng thi đua
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền Phổ biến giáo dục pháp luật Tư pháp - Các ngành
- Các trường tổ chức sơ kết học kỳ I Văn Hoá - Các trường
- Tập trung thu thuế môn bài trên địa bàn năm 2022 Tài chính
- Ban hành KH thực hiện công tác dân vận chính quyền TT- UBND
- Xây dựng kế hoạch bảo vệ trước trong và sau tết Nhâm Tìn Công an- Xã đội
- Tăng cường thời gian kiểm tra ATTP- Hành nghề Y dược tư
nhân, Vệ sinh môi trường
Y tế phối hợp các
ngành
. - Tuyên truyền NĐ 137/CP và đăng ký thực hiện CT 406-
TTg/CP về cấm buôn bán sử dụng các loại pháo, truy quét các loại
tội phạm trước, trong, sau nhâm thìn
UBND, Công an - Xã
Đội
- Chỉ đạo phòng chống Covid -19 Ban chỉ đạo
2 - Họp Uỷ ban nhân dân xã TT - UBND
- Tổ chức lễ phát động xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu Ban chỉ đạo
- Mừng Đảng, Mừng xuân, lên băng cừ khẩu hiệu đầu xuân Văn hóa
- Thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng nhân dịp tết nguyên đán Hội đồng chính sách
- Tiếp tục chỉ đạo các xóm xây dựng mương, bồn hoa , lề đường cờ
theo kế hoạch
UBND- Văn hóa các
ngành và 5 xóm
- Tham gia lễ hội Vua mai
- Tổ chức tọa đàm ngày thầy thốc Việt Nam 27/2
- UBND – Văn hóa
- Trạm y tế
- Lập danh sách cấp thẻ BHYT trẻ em, duyệt hồ sơ người cao tuổi
80, thực hiện chi trả theo quy định.
Chính sách xã hội
- Kiểm tra rà soát văn bản ban hành năm 2020 của HĐND - UBND Tư pháp - Văn phòng
- Chỉ đạo phòng chống Covid -19 Ban chỉ đạo
- Tiếp tục chỉ đạo sản xuất khép kín diện tích gieo trồng Chỉ đạo
nhân dân chăm bón PTSB cho cây trồng vụ xuân.
Ban nông nghiệp -
HTX, 5 xóm
- Tăng cường thời gian kiểm tra ATTP - Hành nghề Y dược tư
nhân, Vệ sinh môi trường. Trước trong và sau tết
Y tế phối hợp các
ngành
- Rà soát đánh giá kết quả thực hiện bộ tiêu chí xóm sáng xanh
sạch đẹp. Xây dựng lộ trình kế hoạch thực hiện xóm sáng xanh
sạch đẹp tại xóm 3, xóm 2 năm 2022
Ban NN, các ngành,
xóm
- Đưa Nam thanh niên dâng hương Bác, Giao quân đợt 1 năm
2022; xây dựng kế hoạch huấn luyện; Chuẩn bị giáo án, mô hình
học cụ cho công tác huấn luyện, kiện toàn lực lượng DQ tự vệ
BCH QS xã
- - Xây dựng chương trình phối hợp giữa các đoàn thể theo quy chế
82; xây dựng kế hoạch tổ chức tuần tra đảm bảo ANTT
Ban công an và các
đoàn thể


Chương trình công tác của UBND xã năm 2022
4

- Tuyên truyền NĐ 137/CP và đăng ký thực hiện CT 406-TTg/CP
về cấm buôn bán sử dụng các loại pháo, truy quét các loại tội phạm
trước, trong, sau tết nhâm dần
UBND, Công an - Xã
Đội
3 - Họp Ủy ban nhân dân xã TT - UBND
- Tổ chức ra quân huấn luyện dân quân tự vệ năm 2022, Kỷ niệm
87 năm ngày truyền thống DQTV 28/3
BCHQS
- Chi đạo xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu Ban chỉ đạo
- xây dựng phương án PCCR- PCCN, Ban công an
- Tổng kết công tác PCCCR năm 2021. Triển khai phương án
PCCCR năm 2022
Ban NN, lâm nghiệp
- Tổng quyết toán ngân sách năm 2021 Ban tổng quyết toán
- Tổ chức tọa đàm ngày 8/3, mở đợt đặt vòng tránh thai; Văn hóa, DS - Phụ Nữ
- Triển khai làm giao thông thuỷ lợi đợt 1 năm 2022; GTTL - BCH xóm
- Chỉ đạo phòng chống Covid -19 Ban chỉ đạo
- Chỉ đạo chăm bón PTSB cây trồng vụ xuân, - Điều Tra kết thúc
gieo trồng vụ xuân 2022
- Ban nông nghiệp- 5
xóm
- Tăng cường thời gian kiểm tra ATTP- Hành nghề Y dược tư
nhân, Vệ sinh môi trường
Y tế phối hợp các
ngành
- Tổ chức tiêm phòng vụ xuân cho đàn gia súc gia cầm Thú y - Ban nông
nghiệp
4 - Họp Uỷ ban nhân dân xã TT – UBND
- Chỉ đạo Nhân dân chăm bón PTSB cho cây trồng vụ xuân Ban nông nghiệp
- Lập hồ sơ quy hoạch đất ở và giao đất theo hình thức đấu giá
QSD đất tại Nương rồng xóm 2, lập hồ sơ xin cấp QSD đất cho các
hộ trúng đấu giá
TT UBND - Địa chính
- Tổ chức làm giao thông, thủy lợi GTTL- BCH óm
- Lập báo cáo thu, chi quý I/2022 Tài chính kế toán
- Tổ chức đăng ký tuổi 17, sơ kêt rút kinh nghiệm công tác huấn
luyện.
BCHQS
- Triển khai làm phương án, quỹ và các khoản thu khác Tài chính- HTX
- Điều tra chăn nuôi kỳ 01/4 và tiêm phòng cho đàn gia súc Thống kê, Nông nghiệp
- Chỉ đạo phòng chống Covid -19 Ban chỉ đạo
- Tăng cường thời gian kiểm tra ATTP- Hành nghề Y dược tư
nhân, Vệ sinh môi trường
Y tế phối hợp các
ngành
- Chi đạo xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu Ban chỉ đạo
- Xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT bảo vệ các ngày lễ 30/4 và
01/5-19/5 tổ chức tuần tra đảm bảo ATGT và giải tỏa HL-ATGT,
phòng CCCR
Ban công an


Chương trình công tác của UBND xã năm 2022
5

- Tuyên truyền Kỷ niệm 30 tháng 4 ngày giải phóng miền nam Văn hoá - các ngành
- Lập hồ sơ đất ở năm 2022 để giao đất theo hình thức đấu giá , lập
hồ sơ cấp QSD đất ở các loại
UBND xã - Địa chính
- sơ kết công tác huấn luyện BCH quân sự xã
- Thành lập mới HTX sản xuất rau củ quả, liên kết tiêu thụ tại xóm
4
Ban NN, Hội ND, Hội
PN, xóm 4
- Làm tốt công tác tôn giáo nhân dịp lễ Quan thầy của giáo dân Ban tôn giáo
5 - Họp Uỷ ban nhân dân xã TT - UBND
- Tăng cường thời gian kiểm tra ATTP - Hành nghề Y dược tư
nhân, Vệ sinh môi trường
Y tế phối hợp các
ngành
- Tăng cường tuần tra ANTT - ATGT bảo vệ tốt ngày lễ 19/5, giải
tỏa hành lang giao thông tái lấn chiếm , phòng chống CCR
Ban công an, quân sự,
- Mặt trận phối hợp chính quyền tổ chức đối thoại với nhân dân UBND-UBMTTQ
- Điều tra năng suất cây trồng vụ xuân;
- Chỉ đạo thu hoạch cây trồng vụ xuân
- Thống kê
-Ban Nnghiệp, BCH
xóm
- Triển khai tháng hành động vì trẻ em ; Chính sách xã hội
- Tham gia tiếng hát làng sen, TT kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ 19/5 Văn hoá - Đoàn
- Chỉ đạo các trường tổng kết năm học 2021 - 2022 Văn hoá- các trường
- Khảo sát thiết kế lập hồ sơ xây dựng đường vào Nghĩa địa hóc
hưu Tiếp tục phối hợp giám sát chỉ đạo thi công nạo vét lòng đập
cửa Ông , XD đường vào xóm thủy lợi
XD-GT
- Đánh giá kết quả thực hiện NTM kiểu mẫu 6 tháng đầu năm. Xây
dựng kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022
Ban Nn, Các ban
ngành, xóm
- Tổ chức làm giao thông, thủy lợi theo kế hoạch Công an, GTTL- xóm
- Chỉ đạo phòng chống Covid -19 Ban chỉ đạo
- Xaay dựng và Triển khai đề án sản xuất vụ hè thu Ban nông nghiệp
6 - Họp Uỷ ban nhân dân xã TT - UBND
- Triển khai thu hồi sản phẩm thuế quỹ, các loại TT- UBND - Tài chính
- Triển khai tháng hành động vì trẻ em, tổ chức trao quà ngày quốc
tế thiếu nhi 01/6, xây dựng kế hoạch kỷ niệm ngày thương binh liệt
sỹ .
Văn hóa- chính sách xã
hội, Đoàn thanh niên
- Chỉ đạo ND thu hoạch cây trồng vụ xuân và gieo cấy đúng lịch,
kiểm tra
Ban nông nhiệp
- Tăng cường thời gian kiểm tra ATTP- Hành nghề Y dược tư
nhân, Vệ sinh môi trường
Y tế phối hợp các
ngành
- Rà soát văn bản ban hành 6 tháng đầu năm Tư pháp - Văn phòng
- Tổ chức giải tỏa hành lang an toàn giao thông, thủy lợi, phòng
CCCR-PCBL
GTTL- BCH xóm, Ban
công an , quân sự
- Ngày gia đình việt nam 26/6 Văn hóa – dân số


Chương trình công tác của UBND xã năm 2022
6

- Tổ chức kỳ họp thứ tư HĐND xã khóa XVII UBND - HĐND
- Chi đạo xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu Ban chỉ đạo
- Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện KTXH 6 tháng, báo cáo
thu chi ngân sách 6 tháng và các ngành làm báo cáo sơ kết 6 tháng
Văn phòng, các ngành
- Chỉ đạo phòng chống Covid -19 Ban chỉ đạo
7 - Họp Uỷ ban nhân dân xã TT UBND
- Tổ chức kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7, thăm hỏi tặng quà
cho các đối tượng người có công.
UBND - Chính sách
- Hoàn chỉnh các nội dung trình kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa
XVII
TT UBND
- Chi đạo xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu Ban chỉ đạo
- Xây dựng kế hoạch bảo vệ ANTT bảo vệ và kế hoach TT các
ngày lễ cách mạng tháng 8 và quốc khánh 02/9
Ban công an- văn hóa
Chỉ đạo nhân dân chăm bón, PTSB cho cây trồng vụ hè thu,
phòng chống BL
Ban nông nghiệp
- Sơ kết công tác dân số 6 tháng đầu năm , Tuyên truyền ngày dân
số thế giới 11/7
Văn hoá- Dân só
- Điều tra kết thúc gieo trồng vụ hè thu Thông kê- Ban nông N
- Rà soát Nam thanh niên trong độ tuổi SSNN BCHQS
- Tăng cường thời gian kiểm tra ATTP- Hành nghề Y dược tư
nhân, Vệ sinh môi trường
Y tế phối hợp các
ngành
- Chỉ đạo phòng chống Covid -19 Ban chỉ đạo
8 - Họp UBND xã T UBND
- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho các trường bước vào năm học mớí UBND - Các trường
- Thực hiện tuần tra ATGT - ANTT Ban công an
- Tuyên truyền kỷ niệm CM tháng 8 và quốc khánh 02/9 Văn hoá
Xây dựng và triển khai đề ấn sản xuất vụ đông Ban chỉ đạo
- Tăng cường thời gian kiểm tra ATTP- Hành ghệ Y dược tư nhân,
Vệ sinh môi trường
Y tế phối hợp các
ngành
- Chỉ đạo phòng chống Covid -19 Ban chỉ đạo
- Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu Ban chỉ đạo
- Điều tra năng suất cây trồng vụ hè thu, Chỉ đạo thu hoạch cây
trồng vụ hè thu, triển khai đề án sản xuất vụ đông.
Thống kê - B NNghiệp
- Tập trung thu hồi nợ các loại Tài chính
- Phòng chống bão lụt GTTL-Công an , quân
sự
9 - Họp Uỷ ban nhân dân xã TT – UBND
- Thông kê, kiểm kê đất đai Đia chinh


Chương trình công tác của UBND xã năm 2022
7

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày truyền
thống lực lượng công an xã
Ban công an
- Chỉ đạo sản xuất vụ đông 2023. Ban nông nghiệp
- Kiểm tra đôn đốc công tác PCBL, Tổ chức giải tỏa hành lang an
toàn giao thông, thủy lợi
GTTL-XDCB - Công
an
- Xây dựng báo cáo kinh tế xã hội năm 2022 KH năm 2023 TT- UBND, các ngành
- Tổ chức vui tết trung thu cho các cháu Văn hóa, chính sách,
Đoàn
- Chỉ đạo phòng chống Covid -19 Ban chỉ đạo
- Khai giảng năm học mới 2022-2023 Văn hoá - Các trường
- Quyết toán BHXH quý 3 Tài chính
- Đánh giá kết quả thực hiện bộ tiêu chí NTM kiểu mẫu 9 tháng
đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2022
Ban chỉ đạo
- Tăng cường thời gian kiểm tra ATTP- Hành nghề Y dược tư
nhân, Vệ sinh môi trường
Y tế phối hợp các
ngành
10 - Họp Uỷ ban nhân dân xã TT – UBND
- Tổ chức thu hồi sản phẩm, nợ các loại Tài chính- HTX
- Triển khai bình xét gia đình văn hóa, xóm văn hóa 2022 Văn hóa, UBMTTQ
- Tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng Công an xã, Ban công an
- Ra quân làm giao thông thuỷ lợi nhân ngày 16/10 ngày GTTL UBND - các xóm
- Tiếp tục xây dựng KTXH và dự toán ngân sách năm 2023 Tài chính - Văn phòng
- Điều tra chăn nuôi đình kỳ 01/10, Tiêm phòng gia súc định kỳ, Tkê, Nông nghiệp, Thú
y, BCH xóm
- Tổ chức giải bóng chuyền nữ 20/10. Văn hoá-Phụ nữ
- Chi đạo xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu Ban chỉ đạo
- Đôn đốc nhân dân làm rau màu vụ đông, Xây dựng đề án sản
xuất vụ xuân 2023, tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc
Ban nông nghiệp, thú y
- Mặt trận phối hợp chính quyền tổ chức đối thoại với nhân dân UBND-UBMTTQ
- Điều tra, khảo sát hộ nghèo, hộ cận nghèo. - Chính sách- 5 xóm
- Tăng cường thời gian kiểm tra ATTP- Hành nghệ Y dược tư
nhân, Vệ sinh môi trường
Y tế phối hợp các
ngành
- Chỉ đạo phòng chống Covid -19 Ban chỉ đạo
- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ phục vụ đoàn kiểm tra cuối năm Các ngành
11 - Họp Uỷ ban nhân dân xã TT - UBND
- Sơ khám NVQS tại xã, tổng hợp kết quả sơ khám BCHQS
- Phối hợp các trường, hội phụ huynh giao lưu ngày nhà giáo việt
nam 20/11
Văn hóa, các trường
- Đôn đốc công tác thu hồi nợ các loại Tài chính - HTx
- Chi đạo xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu Ban chỉ đạo


Chương trình công tác của UBND xã năm 2022
8

- Tổ chức giải tỏa hành lang an toàn giao thông, thủy lợi,PCBL GTTL- BCH xóm
- Hoàn chỉnh điều tra, khảo sát hộ nghèo nộp về huyện Chính sách
- Phối hơp với UBMTTQ xây dựng kế hoạch phát động phong trào
toàn dân tố giác tội phạm
BCA - UBMTTQ
- Triển khai các ngành làm báo cáo tổng kết năm Văn phòng - các ngành
- Chỉ đạo phòng chống Covid -19 Ban chỉ đạo
- Tăng cường thời gian kiểm tra ATTP- Hành nghề Y dược tư
nhân, Vệ sinh môi trường
Y tế phối hợp các
ngành
- Xây dựng Đề án sản xuất vụ xuân 2023 Ban nông nghiệp
12 - Họp Uỷ ban nhân dân xã TT - UBND
- Tổ chức giải tỏa hành lang an toàn giao thông Quốc lộ 15A, thủy
lợi, hành lang mương
Công an - GTTL- BCH
xóm
- Đưa nam thanh niên khám tuyển tại huyện Hội đồng NVQS
- Chi đạo xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu Ban chỉ đạo
- Hoàn chỉnh các Báo cáo KTXH 2022 - 2023 Tài chính - văn phòng
- Triển khai sản xuất vụ xuân 2023 Ban nông nghiệp
- Tổng kết quốc phòng, an ninh UBND - Công an - Q
sự
- Tổng kết phong trào thi đua Hội Đồng thi đua
- - Hoàn chỉnh các báo cáo trình tại kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa
XVII nhiệm kỳ 2021-2026
Các ngành UBND
- Kỷ niệm ngày hội quốc phòng toàn dân UBND
- Chỉ đạo phòng chống Covid -19 Ban chỉ đạo
- Chi đạo xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu Ban chỉ đạo
- Tăng cường công tác tôn giáo nhân dịp NO EN Ban tôn giáo
- Xây dựng chương trình công tác năm 2022 Văn phòng UBND
- Tăng cường thời gian kiểm tra ATTP- Hành nghề Y dược tư
nhân, Vệ sinh môi trường
Y tế phối hợp các
ngành

Trên đây là những nhiệm vụ chủ yếu của từng tháng đã được UBND xã thống
nhất, Ban thường vụ Đảng uỷ duyệt. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì cần điều
chỉnh, bổ sung cho phù hợp, sẽ tổ chức kỳ họp UBND xã để điều chỉnh./.
UỶ BAN NHÂN D

content:

content:

content: