Thông báo - Lịch làm việc

null chương trình công tác tháng 1 năm 2022 của UBND xã Nam Nghĩa

content:

 

UỶ BAN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 XÃ NAM NGHĨA                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

 Số:  01 /LCT-UBND                                Nam nghĩa, ngày  29  tháng 12 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH

 Công tác tháng 01 năm 2022 của UBND Xã Nam Nghĩa

                                                     

I. Trọng tâm công tác:

- Chỉ đạo sản xuất vụ xuân

- Xây dựng chương trình công tác năm 2022

- Tuyên truyền NĐ 171/CP và tuần tra kiểm soát Giao thông trên địa bàn xã, các xóm; đăng ký thực hiện CT 406-TTg/CP về cấm buôn bán sử dụng các loại pháo, truy quét các loại tội phạm trước, trong, sau tết Mậu tuất

- Tuyên truyền Nghị quyết kỳ họp thứ 3 HĐND xã khoá XVII

- Ban hành kế hoạch Cải cách hành chính, KH ban hành văn bản của HĐND-UBND năm 2022,  Xây dựng kế hoạch ban hành các văn bản năm 2022

- Rà soát văn bản QPPL do HĐND - UBND ban hành năm 2021

- Xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện dân chủ cơ sở 2022

- Hoàn chỉnh cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo, cấp thẻ BHYT hộ nghèo, cận nghèo, BHYT cho trẻ dưới 72 tháng tuổi, lập danh quà cho các đối tượng trước tết nguyên đán

- Điều tra năng suất sản lượng cây trồng vụ đông 2022; Tập trung thu hoạch cây trồng vụ đông

- Chỉ đạo thực hiện đề án SX vụ xuân 2022 theo cơ cấu. Cung ứng vật tư, giống, thuốc BVTV phục vụ SX. kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí NTM đã đạt chờ tỉnh thẩm định.

- Tổng kết công tác thi đua năm 2021, phát động phong trào thi đua năm 2022

- Thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng nhân dịp tết nguyên đán

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền Phổ biến giáo dục pháp luật

- Tăng cường chỉ đạo phòng chống dịch CoviD-19

- Các trường tổ chức sơ kết học kỳ I

- Tập trung thu thuế môn bài trên địa bàn năm 2022

- Ban hành KH thực hiện công tác dân vận chính quyền

- Xây dựng kế hoạch bảo vệ ANTT trước trong và sau tết Tân Sửu

- Tăng cường thời gian kiểm tra ATTP- HNYDTN, Vệ sinh môi trường

- Xây dựng chương trình mừng Đảng - Mừmg Xuân Tân Sửu

- Xây dựng kế hoạch PCTP trước trong và sau tết Tân sửu

- Báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2022

- Tiếp tục Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và vườn chuẩn

II. Lịch làm việc

Nội dung

Phân công chuẩn bị

Chủ trì

Địa điểm

Hop UBND xã

Văn phòng

TTUBND

Hội trường

Chỉ đạo sản xuất vụ xuân

Nông nghiêp

TTUBND

5 xóm

Hoàn thiện hồ sơ tỉnh thẩm định nông thôn mới

Các ngành

BCĐ

Xây dựng chương trình công tác năm 2022

Văn phòng UBND

TTUBND

Các ngành

Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp

Nông nghiệp

Ban nông nghiệp

5 xóm

Tổng kết công tác an ninh quốc phòng

Quân sự,  công an

UBND

Hội trường

Giải tỏa hành lang ATGT

GTTL

UBND

Điêu tra năng suất cây trồng vụ đông

Thống kê

Tuyên truyền nghị quyết kỳ họp thứ 3

Tổng kết công tác thi đua năm 2021

Văn phòng

UBND

Hội trường

Chỉ đạo sản xuất

Nông nghiệp

Ban nông nghiệp

5 xóm

Giao chỉ tiêu kế hoạch 2022

các ngành

UBND

các ngành

Tiếp tục Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới

BCĐ

5 xóm

Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới

BCĐ

5 xóm

Nơi nhận                                                                               TL. CHỦ TỊCH             

- UBND huyện B/c;                                                                              Văn phòng                                                            

- Cán bộ huyện chỉ đạo điểm B/c;                                                                                

- TT Đảng u ỷ - TT H ĐND  B/c ;                                                         

-  MTTQ- các đoàn thể ;                                                                                         

- các thành viên UBND;

- L ưu VP UBND  .                                                                                                                                                                                                                                     Lê Quán Phú                           

           

 

content:

content:

content: