Thông báo - Lịch làm việc

null lịch tiếp dân xã Nam Nghĩa ,huyện Nam Đàn,tỉnh Nghệ An

content:

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NAM NGHĨA
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Ộ Ộ Ủ Ệ
Đ c l p - T do - H nh phúc ộ ậ ự ạ
Nam Nghĩa, ngày 27 tháng 12 năm 2021
L CH TI P CÔNG DÂN NĂM 2022 Ị Ế
Y BAN NHÂN DÂN XÃ NAM NGHĨA Ủ
Căn c Lu t T ch c Chính quy n đ a ph ng, ngày 19/6/2015;Lu t s a ứ ậ ổ ứ ề ị ươ ậ ử
đ i b sung m t s đi u c a Lu t t ch c chính ph và Lu t t ch c chính ổ ổ ộ ố ề ủ ậ ổ ứ ủ ậ ổ ứ
quy n đ a ph ng ngày 22/11/2019 ề ị ươ ;
Căn c Lu t Ti p công dân s 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013; ứ ậ ế ố
Căn c Ngh đ nh s ứ ị ị ố 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 c a ủ
Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t ủ ị ế ộ ố ề ủ ậ ti p công dân ế ;
Căn c Thông t s ứ ư ố 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 c a Thanh tra ủ
Chính ph quy đ nh v quy trình ti p công dân; ủ ị ề ế
Căn c Quy ch ti p công dân xã Nam Nghĩa ứ ế ế
Ủ ị ế ư y ban nhân dân xã ban hành l ch ti p công dân hàng tháng nh sau
L ch ti p công dân vào ngày th năm hàng tu n, n u ngày th 5 trùng vào ị ế ứ ầ ế ứ
ngày ngh l , t t thì chuy n sang ngày hôm sau và có thông báo r ng rãi ỉ ễ ế ể ộ
Th gian: Mùa hè: - Bu i sáng b t đ u t 7 gi - 11 gi 30 phút ờ ổ ắ ầ ừ ờ ờ
- Bu i chi u b t đ u t 13 gi 30 phút -17 gi ổ ề ắ ầ ừ ờ ờ
Mùa đông: - Bu i sáng b t đ u t 7 gi 30 phút - 12 gi ổ ắ ầ ừ ờ ờ
- Bu i chi u b t đ u t 13 gi 30 phút -17 gi ổ ề ắ ầ ừ ờ ờ

TT THỨ H VÀ TÊN Ọ CH C V Ứ Ụ GHI CHÚ
1 5 Nguy n Tr n Hán ễ ầ PBT CTUBND
Đinh Văn Phú PCT UBND
Tr n Th Hi n ầ ị ề PCTUBND
Lê Quán Phú VP. UBND

- Giao cho văn phòng UBND xã tr c ti p theo dõi s ti p công dân, nh n ự ế ổ ế ậ
đ n th c a công dân , s p x p th i gian và l ch ti p công dân hàng tu n cho TT ơ ư ủ ắ ế ờ ị ế ầ
UBND xã
N i nh n: ơ ậ
- Nh Đi u 3 ư ề ;
- Thanh tra huy n (b/c); ệ
- TT Đ ng y, TT HĐND xã (b/c); ả ủ
- MTTQ, cac đoàn th ; ể
- Ch t ch, các PCT UBND xã; ủ ị
- L u: VP - UBND xã. ư
TM. Y BAN NHÂN DÂN XÃ Ủ
CH T CH Ủ Ị
Nguy n Tr n Há

content:

content:

content: