Thông báo - Lịch làm việc

null Chương trình Công tác tháng 10

content:

 

UỶ BAN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 XÃ NAM NGHĨA                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

 Số:   331  /LCT-UBND                         Nam nghĩa, ngày  01  tháng 10 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH

 Công tác tháng 10 năm 2021 của UBND Xã Nam Nghĩa

                                                     

 Trọng tâm công tác:

- Họp Ủy ban nhân dân xã thường kỳ

- Tổ chức thu hồi sản phẩm, nợ các loại

- Triển khai bình xét gia đình văn hóa, xóm văn hóa 2021

- Tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng Công an xã,

- Ra quân làm giao thông thuỷ lợi nhân ngày 16/10 ngày GTTL

- Tiếp tục xây dựng KTXH và dự toán ngân sách năm 2022

- Điều tra chăn nuôi đình kỳ 01/10,  Tiêm phòng gia súc định kỳ,

- Chi đạo xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu

- Đôn đốc nhân dân làm rau màu vụ đông,  tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc

- Điều tra, khảo sát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

- Tăng cường thời gian kiểm tra ATTP- Hành nghệ Y dược tư nhân, Vệ sinh môi trường

- Chỉ đạo phòng chống Covid -19

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ phục vụ đoàn kiểm tra cuối năm

II. Lịch làm việc

Nội dung

Phân công chuẩn bị

Chủ trì

Địa điểm

- Họp Ủy ban nhân dân xã thường kỳ

UBND

TT UBND

Hội trường

- Tổ chức thu hồi sản phẩm, nợ các loại

Tài chính

Tài chính

Tài chính

- Tổ chức tiêm phòng vác xin CoviD-19 theo kế hoạch

BCĐ

Trạm y tế

Trạm Y tế

  • Tiêm phòng dịch cho đàn gia súc

UBND

Ban nông nghiệp

Các xóm

- Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19

TT chỉ huy PCD

Chủ tịch

  • Chỉ đạo làm ngô đông và rau màu vụ đông

BCĐ

BCĐ

Các xóm

  • Chỉ đạo xây dựng và chỉnh trang Nông thôn mới

BCĐ

BCĐ

Các xóm

- Tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng Công an xã,

Ban công an

Công an

Công an

- Ra quân làm giao thông thuỷ lợi nhân ngày 16/10 ngày GTTL

UBND

UBND

Các xóm

- Tiếp tục xây dựng KTXH và dự toán ngân sách năm 2022

BXDKTXH

UBND

- Điều tra chăn nuôi đình kỳ 01/10,  Tiêm phòng gia súc định kỳ,

Thông kê

Thống kê

Các xóm

- Điều tra, khảo sát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

BCĐ

UBND

Các xóm

- Tăng cường thời gian kiểm tra ATTP- Hành nghệ Y dược tư nhân, Vệ sinh môi trường

UBND

Ban ATTP

- Chỉ đạo phòng chống Covid -19

BCĐ

TTCH

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ phục vụ đoàn kiểm tra cuối năm

TT chỉ huy PCD

Chủ tịch

- Chi đạo xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu

BCĐ

Các xóm

- Phòng chống bão lụt

UBND

UBND

Nơi nhận                                                                               TL. CHỦ TỊCH             

- UBND huyện B/c;                                                                              Văn phòng                                                             

- Cán bộ huyện chỉ đạo điểm B/c;                                                                                

- TT Đảng u ỷ - TT H ĐND  B/c ;                                                         

-  MTTQ- các đoàn thể ;                                                                                         

- các thành viên UBND;

- L ưu VP UBND  .                                                                                                                                                                                                                                     Lê Quán Phú                          

 

content:

content:

content: