Thông báo - Lịch làm việc

31/05/2022
  UỶ BAN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  XÃ NAM...
29/04/2022
  UỶ BAN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  XÃ NAM...
25/01/2022
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NAM NGHĨA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 01 /QĐ - UBND Nam Nghĩa, ngày 05 tháng 01 năm 2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban...
05/01/2022
  UỶ BAN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  XÃ NAM...
30/12/2021
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NAM NGHĨA C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Ộ Ộ Ủ Ệ Đ c l p - T do - H nh phúc ộ ậ ự ạ Nam Nghĩa, ngày 27 tháng 12 năm 2021 L CH TI P CÔNG DÂN NĂM 2022 Ị Ế Y BAN NHÂN DÂN XÃ NAM...
08/10/2021
Chương trình công tác tháng 10
06/09/2021
Chương trình Công tác tháng 9
27/07/2021
  UỶ BAN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  XÃ NAM...
30/06/2021
lịch công tác thang 7
02/06/2021
Chương trình công tác tháng 6
04/05/2021
  UỶ BAN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  XÃ NAM...
01/04/2021
  UỶ BAN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  XÃ NAM...
02/03/2021
  UỶ BAN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  XÃ NAM...
05/11/2020
Lịch công tác tháng 11/2020 của UBND xã Nam Nghĩa
content:

content:

content: