cơ cấu tổ chức xã Nam Nghĩa

content:

TT

Họ và tên

Chức vụ đơn vị công tác hiện  tại

Số điện thoại

Mail công vụ

1

Nguyễn Quang Dũng

Bí thư Đảng ủy xã, CTHĐND xã

0986567573

quangnv@namdan.nghean.gov.vn

2

Nguyễn Văn Khoa

PBT Thường trực Đảng ủy

0979193867

khoanv@namdan.nghean.gov.vn

3

Nguyễn Trần Hán

PBT Đảng ủy, CTUBND xã

0979612489

hannt@namdan.nghean.gov.vn

4

Nguyễn Văn Long

Phó Chủ tịch HĐND xã

0963123303

longnv@namdan.nghean.gov.vn

5

Trần Văn Sơn

Chủ tịch UB MTTQ xã

0984279358

6

Trần Văn Tường

Chủ tịch hội CCB

0982121178

7

Trần Văn Hợi

Chủ tịch Hội Nông dân xã

0977765959

8

Nguyễn Thị Minh

Chủ tịch Hội phụ nữ xã

0973610809

9

Đinh Văn Phú

Bí thư Đoàn xã

0942391356

10

Nguyễn Văn Nam

Chỉ huy trưởng Quân sự xã

0977179198

11

Trần Tuấn Anh

Trưởng công an xã

0948488585

12

Lê Quán Phú

VP UBND

0972805009

phulq@namdan.nghean.gov.vn

13

Đinh Thị Thu Hoài

VPTK, VP ĐU

0376379759

14

Bùi Thị Hiệp

Công chứcTài chính– kế toán

0989853831

15

Nguyễn Khắc Lý

Công chức Tài chính -Kế toán

0976826502

16

Nguyễn Văn Đồng

Công chứcTư pháp – Hộ tịch

0967322757

17

Hoàng Thị Thúy Giang

Công chức Tư pháp – Hộ tịch

0964886768

18

Nguyễn Thị Thanh

Công chức chính sách – xã hội

0385838289

19

Trần Thị Thắm

 Công chức văn hóa-xã hội

0975251577

20

Nguyễn Văn Khiêm

Giao thông thủy lợi-  xây dựng cơ bản

0979461745

21

Trần Thị Hiền

Trưởng ban Nông nghiệp xã

0976632740

22

Nguyễn Thị Thu Hà

 Viên chức Dân số

0986928973